Nov. 1- Sunset Grill​
Nov. 2- Whiskey Willy's
Nov. 3- Caribbean Bay​​​
Nov. 8- Ybor​
Nov. 9- Harbor Bar- Safety Harbor, Fl​​
Nov. 10- Kelly Days
Nov. 16- Green Parrot​
Nov. 17- Peggy O's​
Nov. 23- Tap Room​​
​Nov. 24- Sunset Grill- Ruskin
Nov. 29- Ybor​
Nov. 30- Breakers​
Dec. 1- Sunset Grill- Ruskin​
Dec. 6- Sunset Grill​
Dec. 7- Green Iguana​
​Dec. 8- Kelly Days
Dec. 9- Dimitris​
Dec. 13- Ybor
Dec. 14- Breakers​​
Dec. 15- Monkey Bar
Dec. 20- Ybor​​
Dec. 21- Yogi Bar
Dec. 23- River's Edge​
Dec. 26- Whiskey Joe's​
Dec. 27- Ybor​​
Dec. 28- Peggy O's​
Dec. 29 Jimmy's​
Jan. 4- Whiskey Willy's
Jan. 17- Whiskey Joe's
Jan. 18- Jt's
Jan. 18- Green Parrot​​​​
Jan. 27- Caribbean Bay- 3-7
Feb. 2 - Caribbean Bay​- 2-6
Feb. 8- Harbor Bar
March 2- River's Edge​
March 15- Harbor Bar​​
March 16- Caribbean Bay- 8-12
March 23- Whiskey Willy's​
March 30- Caribbean Bay- 2-6​​​
April 6- Caribbean Bay- 8-12
May 4- Caribbean Bay- 2-6
May 25- Whiskey Willy's​​​
June 7- Harbor Bar
July 5- Harbor Bar
July 27- Whiskey Willy's​
August 16- Harbor Bar
Sept. 20- Whiskey Willy's​
Oct. 11- Harbor Bar
Nov. 1- Harbor Bar
Nov. 22- Whiskey Willy's​
Dec. 20- Harbor Bar​​​​​​
Steve Kluesener
Steve Kluesener Steve Kluesener